0
Košík
Žádné produkty v košíku.

Obchodní podmínky

Účinnost od 3.3.2021

Fyzioprokazdeho.cz je poskytovatelem bezplatných a placených vzdělávacích kurzů z oblasti pohybu a zdraví. Uživatel má po registraci přístup k lekcím, které může využívat, studovat, ale současně musí dodržovat autorská práva. Vše je podrobně rozepsáno v těchto obchodních podmínkách. Platí pravidlo, že pokud má uživatel kurz zdarma, zpětně jej nikdy nebudeme zpoplatňovat.

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) se vztahují na produkty a služby (dále Obsah) poskytované portálem fyzioprokazdeho.cz (dále Portál), zejména publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a semináře, a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti ALLFYZ21 GROUP s.r.o. a partnerských webech. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. Tento portál je primárně prezentací Obsahu nabízeného níže definovaným Poskytovatelem a neslouží jako jeho internetové stránky ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009.

Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem Obsahu a provozovatelem Portálu je společnost ALLFYZ21 GROUP s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2 Vinohrady, Záhřebská 562/41, IČ 09970916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 345599 (dále Poskytovatel).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

1.2.1 Kupující podáním objednávky potvrzuje:

  • že se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy detailně seznámil s těmito VOP, těmto VOP rozumí, veškeré části jsou pro něho srozumitelné
  • že si je vědom, že tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy,
  • že obsahu VOP porozuměl, tj. zcela chápe jejich obsah a obsah videí bere jako zdroj informací
  • že jejich ustanovení výslovně přijímá jako součást smlouvy

Pro konkrétní smlouvu jsou tyto VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. V případě, že dojde po uzavření smlouvy ke změně VOP, které jsou ve prospěch kupujícího, pak jsou pro něho závazné nové VOP, tj. může se dovolat změny ve VOP v jeho prospěch.

Smlouva

1.2.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které na základě smlouvy vzniknou, budou řešeny soudy České republiky podle platného práva České republiky. Kupující, který uzavírá smlouvu z jiného státu, než ČR je povinen vždy uvést adresu na území ČR. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu s kupujícím, jehož kontaktní adresa na území ČR budí pochybnosti, resp. nelze vyloučit, že by takový kupující nebyl „dohledatelný“, tj. nelze zjistit jeho identitu.

1.2.3. Umístění nabízených služeb, tj. lektorských videokurzů (dále jen „kurzů“) a elektronických knih (dále jen „e-book“) prodávajícím na stránky je návrhem k uzavření smlouvy. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. O tom, že smlouva vznikla, informuje prodávající kupujícího odesláním zprávy na jím zadaný e-mail. Zpráva je vyhotovením smlouvy pro kupujícího, a jako příloha je k ní připojeno aktuální znění VOP. Na vznik smlouvy nemá odeslání této zprávy vliv. Zpráva zároveň obsahuje detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platby uhrazena, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má kupující uhradit. Zaslání zprávy a jejích příloh umožňuje kupujícímu archivaci a reprodukci smlouvy a VOP. Zaslání VOP elektronicky také vylučuje, aby jejich jakákoliv část byla záměrně opticky potlačena, byť je to část pro stanovení práv a povinností podstatná.

1.2.4. Jednotlivými postupnými technickými kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou:

  • Výběr videokurzu, případně e-book
  • Vyplnění údajů o kupujícím, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy na příslušném formuláři na stránce
  • Rekapitulace zadaných údajů pro jejich kontrolu kupujícím
  • Chyby vzniklé při zadávání dat před konečným odesláním, tj. podáním objednávky je kupující může opravit návratem na předchozí stránky a zadáním správných údajů.

Podání objednávky

1.2.5. Zaplacení kupní ceny je již plněním smlouvy, tj. smlouva je uzavřena již podáním objednávky.

1.2.6. Název, charakteristika, cena služby a doba poskytování služby jsou pro každý konkrétní kurz uvedeny na stránkách. Na stránkách je také uveden případný rozsah e-book, její zaměření a stručný obsah.

1.2.7. Smlouva zůstává v elektronické nebo papírové formě uložena u prodávajícího. Vzhledem k tomu, že její vyhotovení zasílá prodávající elektronicky kupujícímu bezprostředně po jejím vzniku, nebude automaticky přistoupeno k zaslání papírové formy kupujícímu, nicméně ten si papírovou formu může na prodávajícím vyžádat.

1.2.8. Kupující je povinen při vytvoření objednávky udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že se jakékoliv údaje na straně prodávajícího, či kupujícího změní, je třeba neprodleně informovat druhou smluvní stranu a to elektronicky.

Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.
2.2. Zpoplatněné e-booky a kurzy jsou k dispozici ke stažení nebo nahlížení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.
2.3. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

Přístup k elektronickému obsahu a dodání produktu

3.1. Uhrazením ceny za produkt, případně registrací do produktu zdarma, získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele.

Knihy a materiály v papírové podobě

3.2. Uživatel má právo využívat zakoupené tištěné knihy pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům.

Dodací podmínky, Práva a povinnosti Uživatele, Reklamační podmínky

Dodací podmínky

4.1. Videokurzu, na který je uzavřena smlouva, bude on-line zpřístupněn na stránkách. Zasílání přístupových údajů je možné výhradně na e-mailovou adresu, kterou uvede kupující v objednávce. Povinnost prodávajícího začít poskytovat kupujícímu službu, která je předmětem smlouvy, vzniká prodávajícímu až po uhrazení celé kupní ceny kupujícím na bankovní účet prodávajícího. Veškerá videa jsou ve formátu .avi a požadované hardware vybavení je elektronické zařízení – PC, tablet, mobilní telefon s připojením na internet. Přístupová hesla musí být ze strany prodávajícího dodána do 7 dnů od obdržení platby.

4.2. E-book, na který je uzavřena smlouva bude zpřístupněn kupujícímu tak, že obdrží e-mail s přístupem, obsah e-book si stáhne do svého počítače, či jiného záznamového média a může s ním nadále pracovat. Vždy je umožněno jediné stažení dat, které je neopakovatelné.

4.3. Kupující podáním objednávky podává výslovnou žádost, aby prodávající začal s poskytováním služby dané smlouvou ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti Uživatele

5.1. Uživatel má právo využívat Obsah v rozsahu definovaném články 3. a 4.

5.2. Uživatel za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení (HW a SW) zodpovídá sám.

5.3. Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu www.fyzioprokazdeho.cz nebo jiných portálů, které společnost ALLFYZ21 GROUP s.r.o. vlastní nebo se kterými spolupracuje. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému obsahu.

5.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 7. (Autorská práva).

5.5. Obsah dodávaný ve formě digitálního obsahu není dodáván na hmotném nosiči. Z těchto důvodů nemá Uživatel právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k takovému digitálnímu Obsahu. V ostatních případech má Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento takový digitální Obsah nebyl zatím uživateli poskytnut, nebo od doručení Obsahu v papírové podobě. Poskytovatel Uživateli do 5 pracovních dnů vrátí peníze za Obsah, od smlouvy, na jehož poskytnutí Uživatel platně odstoupil, za předpokladu že digitální Obsah ještě nebyl poskytnut nebo Uživatel Obsah v papírové podobě vrátil Poskytovateli v původním neporušeném obalu a bez poškození či jiných známek užívání. Od okamžiku zahájení poskytování digitálního obsahu již uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. písm. a), h), i) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nemá právní nárok.

5.6. Pro dodání placeného Obsahu platí omezení uvedená zejména v čl. 2, 3 a 5 VOP. Jsou přijímány následující způsoby platby:

– elektronickými debetními či kreditními kartami prostřednictvím platební brány Comgate.

– platebními tlačítky prostřednictvím platební brány Comgate.

5.7. Poskytovatel odpovídá pouze za vady datových souborů, jejichž prostřednictvím je Uživateli dodáván digitální Obsah, resp. za vady materiálu Obsahu poskytovaného v papírové podobě. Uplatnit práva z vadného plnění (reklamace) lze elektronickou poštou na emailové adrese Poskytovatele info@fyzioprokazdeho.cz nebo obyčejnou poštou či osobně ve výše uvedeném sídle Poskytovatele.

5.8. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je Česká obchodní inspekce. Návrh lze podat písemně, popřípadě ústně do protokolu, nebo on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs/form. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika na adrese http://www.europeanconsumer.cz. Řešení sporů je možné realizovat i pomocí platformy pro řešení sporů online (ODR) na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel má povinnost odeslat objednané tištěné knihy do 10 pracovních dnů od obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

6.2. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

6.3. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7. těchto podmínek.

6.4. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:
6.4.1. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 100 x.

6.4.1. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

6.4.2. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

6.4.3. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

6.5. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

6.6. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

6.7. Poskytovatel může v souvislosti s užíváním Portálu Uživatelem ukládat informace o Uživateli ve formě tzv. cookies (souborů uložených Portálem na Uživatelově počítači nebo jiném přístupovém zařízení), k nimž může Portál přistupovat při dalším užívání Portálu Uživatelem za účelem uložení Uživatelových nastavení a preferencí ve vztahu k Portálu, pro uložení dat o uživatelském sezení (session) a pro získání obecných statistických dat týkajících se Portálu. Používáním Portálu Uživatel souhlasí s ukládáním těchto dat na svém přístupovém zařízení. V případě odstranění nebo zablokování těchto dat může dojít ke ztrátě funkčnosti nebo přístupu k Portálu nebo jeho částí.

Reklamační podmínky

6.7.1. Na dodané videokurzy a e-book poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce 6 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání kurzu. U záruky e-book se vztahuje záruka pouze na stažení souboru, tj. kvalitu dat, které zákazník získá.

6.7.2 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé bez zavinění prodávajícího, za vady vzniklé chybným hardware kupujícího, či výpadkem serveru nezpůsobeným prodávajícím, který netrvá déle než 24 hod.

6.7.3 Prodávající neodpovídá za provedení  jednotlivých cviků, obsah videí slouží pouze jako nezávidlý zdroj informací pro kupujícího.

6.7.4 V případě zjištění vady postačí, když kupující zašle prodávajícímu reklamaci, námitku na elektronickou adresu info@fyzioprokazdeho,cz a uvede číslo smlouvy.

Rozpor se smlouvou

6.7.4 V případě, že videokurz nebo e-book poskytnutým kupujícímu neodpovídá sjednanému ve smlouvě, má kupující právo na to, aby prodávající neprodleně dodal –zpřístupnil videokurz e-book ve shodě se smlouvou. Pokud to není technicky možné, může kupující od dané kupní smlouvy odstoupit.

6.7.5 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, je prodávající povinen neprodleně vrátit kupní cenu kupujícímu, a to na účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP platí ujednání obsažená ve smlouvě.

Autorská práva a licenční podmínky

7.1. Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

7.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.

7.3. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

7.4. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

7.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.

7.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

7.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

Licenční podmínky

7.7.1 Kupující je oprávněn videokurz a e-book používat výhradně pro účely samostudia a jako jednotlivec. Kupující není oprávněn poskytnout či předat videokurz, či e-book a ani jeho části dalším osobám, umožnit jeho sdílení jinými osobami elektronickou či jinou cestou. Je vyloučeno použití videokurzu a e-book ke vzdělávání zaměstnanců, studentů apod.

7.7.2 Kupující je srozuměn s tím, že v digitálním obsahu kteréhokoli souboru kterékoli kurzu či e-book může být skryta jedinečná informace identifikující číslo smlouvy. Tato informace může být použita k prokázání neoprávněného nakládání kupujícího s videokurzem a e-book.

7.7.3 Veškerá autorská práva na e-book a kurzy včetně textů a zvukových nahrávek jsou majetkem prodávajícího a jsou chráněna podle platných zákonů.

7.7.4. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě porušení licenčních podmínek, tj. porušením této části VOP budu uplatňovat vůči kupujícímu škodu.

Pravidla uzavřené diskuse k Obsahu

8.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuse, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

8.2. Uživatel má právo na přístup do diskuse po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1. Po této době mu bude přístup do diskuse zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuse a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

8.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskusní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuse je zprostředkování diskuse mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuse aktivně účastnit.

Prohlášení o osobní zodpovědnosti

9.1. Prohlášení o osobní zodpovědnosti poskytovatele a provozovatele portálu fyzioprokazdeho.cz

Já, Pavla Ščudlová, v zastoupení poskytovatele a provozovatele portálu fyzioprokazdeho.cz se s nejlepší péčí snažím, aby činnosti spojené s kurzy na stránkách www.fyzioprokazdeho.cz byly prováděny bezpečně a správně. Nemůžu však zhodnotit zdravotní rizika individuálních účastníků. Apeluji na osobní odpovědnost a doporučuji případnou konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo jinou odpovědnou osobou, aby posoudili, zdali jsou dostatečně způsobilí k samostatnému studiu.

9.2. Prohlášení o osobní odpovědnosti uživatele

Zakoupením libovolného produktu či zaregistrováním se do bezplatného kurzu Manuál pro tělo na portálu www.fyzioprokazdeho.cz každý uživatel prohlašuje:

„Já, jako uživatel portálu fyzioprokazdeho.cz prohlašuji,  že se kurzu či jiného produktu z portálu fyzioprokazdeho.cz účastním dobrovolně a plně na své riziko. Nebudu portál fyzioprokazdeho.cz  činit odpovědným za škody nebo jakoukoliv újmou na zdraví, která by se stane při účasti  na kurzu, beru na vědomí, že vše co učiním je zcela dobrovolné a po portálu nebudu nárokovat jakoukoliv kompenzaci a nebudu ho činit odpovědným z mého konání na kurzech”.

Závěrečná ustanovení

10.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

10.2. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

10.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

10.4. Hypotetické, zpětné nebo simulované obchodování může mít rozdílné výsledky od obchodování reálného. Při reálném obchodování na rozdíl od simulovaného mohou nastat rozdílná plnění při vstupech anebo výstupech a výsledky simulovaného obchodování tak mohou být podhodnoceny nebo nadhodnoceny. Programy pro simulované obchodování obecně pracují s daty zpětně a výsledky reálného obchodování se tak mohou výrazně lišit.

10.5. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je podnikatelem, je příslušným ve věcech, v nichž je věcně příslušný okresní soud, místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 4 a ve věcech, ve kterých rozhoduje krajský soud, je místně příslušný Městský soud v Praze, přičemž v případě sporů se upřednostňuje mimosoudní dohoda, která bude řešena vždy jako první.

10.6. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).